Małgorzata Pawlik
Mikrobiolog

Uniwersytet Śląski
w Katowicach
Katedra Mikrobiologii

Naukowiec

Mgr Małgorzata Pawlik w roku 2010 ukończyła studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Obecnie jest studentką czwartego roku studiów doktoranckich Advanced methods in Biotechnology and Biodiversity.

Zainteresowania naukowe mgr Małgorzaty Pawlik koncentrują się na identyfikacji, charakterystyce i funkcjonowaniu bakterii endofitycznych u roślin narażonych na działanie węglowodorów. Jednym z nurtów jej badań jest poznanie biochemicznych i molekularnych mechanizmów oddziaływań zachodzących między bakteriami endofitycznymi a roślinami na terenach zdegradowanych, a także wykorzystanie szczepów bakterii we wspomaganej fitoremediacji terenów skażonych związkami ropopochodnymi. W badaniach wykorzystuje szereg nowoczesnych metod biologii molekularnej.

Nagrody

W latach 2014–2016 kierowała projektem badawczym „Charakterystyka bakterii endofitycznych izolowanych z roślin zebranych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi” (2013/09/N/NZ9/01606) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Mgr Małgorzata Pawlik w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 była stypendystką projektu „DoktoRIS –Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2015 w ramach programu „NITKA” odbyła staż w Research Institute: Centre for Environmental Sciences (CMK), Hasselt University, Diepenbeek, Belgia. Jest współautorem pięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Wyniki swoich prac prezentowała na pięciu międzynarodowych i trzech krajowych konferencjach naukowych, na sześciu z nich wygłaszała prezentacje ustne.